Privacy Statement

Hexagon Manufacturing Intelligence (“เรา” or “ของเรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ โดยเราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายหรือการเข้าถึงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้จำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มีจำกัด โดยมีเพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ด้านล่างเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เราอาจรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลประจำตัว ประกอบด้วยชื่อ นามสกุลก่อนสมรส นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุที่คล้ายคลึงกัน คำนำหน้า วันเกิด เพศ รวมถึงข้อมูลแบบวิดีโอ เสียง และรูปถ่าย
 • ข้อมูลที่ติดต่อ รายละเอียดการติดต่อต่างๆ เช่น สถานที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินที่คุณได้รับและดำเนินการ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค ประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม การระบุเครือข่ายและอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ข้อมูลโปรไฟล์ ประกอบด้วยข้อมูลชีวประวัติเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวตนในโซเชียลมีเดีย ชื่อ/ตำแหน่งงาน การซื้อหรือคำสั่งซื้อ ความสนใจ ความชื่นชอบ คำติชม และการตอบแบบสำรวจของคุณ
 • ข้อมูลการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร ประกอบด้วยการกำหนดลักษณะของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบริษัทภายนอก รวมถึงการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ

  เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษใดๆ เกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณ) และเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการตัดสินลงโทษและการกระทำผิดทางอาญา

  มีฐานทางกฎหมายต่างๆ ที่เราอาจยึดถือได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและด้วยวัตถุประสงค์ใด โดยฐานทางกฎหมายที่เรายึดถือ ได้แก่

 • ฐานความยินยอม: ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมที่ชัดเจนและชัดแจ้งแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • ฐานพันธะสัญญา: ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับสัญญาที่เรากำลังจะทำหรือได้ทำกับคุณ หรือเนื่องจากคุณได้ขอให้เราดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะก่อนที่จะทำสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม: ในกรณีที่เราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทภายนอก (เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ดีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะมีความสำคัญเหนือกว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา)
 • ฐานหน้าที่ผูกมัดตามกฎหมาย: ในกรณีที่เราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (ไม่รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญา)

เราใช้วิธีการต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณ รวมถึงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง คุณอาจให้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลที่ติดต่อ และข้อมูลทางการเงินแก่เราได้โดยกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา สมัครใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา สมัครรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อขอข้อมูลทางการตลาดจากเรา มอบนามบัตรให้ตัวแทนของเรา ส่งคำติชมให้เรา หรือติดต่อเรา เป็นต้น

เทคโนโลยีหรือการมีปฏิสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ ในขณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อและข้อมูลทางเทคนิคโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งาน

บริษัทภายนอกหรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทภายนอกอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

•  ข้อมูลทางเทคนิค: จากผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์

•  ข้อมูลที่ติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม: จากผู้ให้บริการทางเทคนิคและการชำระเงิน

•  ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลที่ติดต่อ: จากนายหน้าหรือผู้รวบรวมข้อมูล

•  ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลที่ติดต่อ: จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เราอาจใช้แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

วิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อผูกพันตามสัญญา:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรม
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อบริษัทของคุณ เช่น การลงทะเบียนคุณเป็นลูกค้าใหม่ การส่งใบเสนอราคา การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับหรือจากบริษัทของคุณ การออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทของคุณหรือการชำระใบแจ้งหนี้ของบริษัท การแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของเรา การตอบสนองต่อคำขอบริการของคุณ การจัดประชุมที่สำนักงานของเรา ฯลฯ

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานพันธะสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทต่างๆ ภายใน Hexagon Group

นอกจากนี้เรายังจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางกฎหมายที่ดำเนินการให้บริการในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตราบเท่าที่เรายังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทของคุณอยู่

โดยเราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณในระยะเวลาจำกัดตามกฎหมายที่บังคับใช้และตามความจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลง

                         

การตลาด:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรม
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อนำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการต่างๆ (รวมถึงผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย หรือการแจ้งให้ทราบต่อหน้า) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา และกิจกรรมที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณและบริษัทของคุณ โดยพิจารณาจากการซื้อก่อนหน้านี้และความสนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทต่างๆ ภายใน Hexagon Group

นอกจากนี้เรายังจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางกฎหมายที่ดำเนินการให้บริการในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการโซลูชันทางการตลาด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่คุณจะเลือกไม่ให้ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

 

คำนิยม ข้อคิดเห็น และคำวิจารณ์ของลูกค้า:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • การตลาดและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมคำวิจารณ์ให้แก่ฐานลูกค้าของเราเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์ของเรา เป็นต้น

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานความยินยอม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เข้าถึงช่องทางการตลาดจากภายใน Hexagon Manufacturing Intelligence หรือภายนอก Hexagon Manufacturing Intelligence

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็น เว้นแต่คุณจะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล

 

การสรรหาบุคลากร:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดการจ้างงาน ข้อมูลประวัติ และข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครของคุณที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อพิจารณาใบสมัครของคุณตามตำแหน่งที่คุณสมัคร

เพื่อพิจารณาใบสมัครของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอื่นๆ รวมถึงการเปิดรับสมัครงานในอนาคต (เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว)

เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลที่เราได้รับจากคุณด้วยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เป็นบริษัทภายนอก

การบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป (ในกรณีที่คุณได้เป็นลูกจ้าง)

การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

การวิเคราะห์และการประเมินใบสมัครของคุณ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจ้างงานและการตรวจสอบประวัติ

การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานพันธะสัญญา
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมทรัพยากรบุคคลและพนักงานคนอื่นๆ รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกระบวนการสรรหาบุคลากร

 

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากที่มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เว้นแต่คุณจะกำกับเราไว้เป็นอย่างอื่นและไม่เกินระยะเวลา 24 เดือน

 

เพื่อบริหารจัดการ ปรับปรุง และปกป้องธุรกิจ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงาน และการโฮสต์ข้อมูล

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เข้าถึงช่องทางการตลาดของ Hexagon Manufacturing Intelligence บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็น เว้นแต่คุณจะคัดค้านการประมวลผล และการคัดค้านดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือกว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

 

การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งาน:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลธุรกรรม
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของผู้ใช้กับเงื่อนไขของข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่บังคับใช้ ระบุการใช้งานและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเพื่อคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา เช่นเดียวกับผู้รับเหมา (รวมถึงพันธมิตรในช่องทางต่างๆ) ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายของเราโดยสัมพันธ์กับความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งานและความพยายามในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา (และบริษัทในเครือของเรา) เช่น การแบ่งปันข้อมูลกับซัพพลายเออร์ของเทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนสำนักงานกฎหมายและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ รวมถึงผู้ให้บริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

 

ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งาน ระบุการใช้งานและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของเราที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เป็นต้น

 

การปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลที่ติดต่อ
 • ข้อมูลโปรไฟล์

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อดำเนินการคัดกรองลูกค้าเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยสิทธิ์การได้รับอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราต่อไปได้

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานหน้าที่ผูกมัดตามกฎหมาย

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการข้อมูลนี้หรือแพลตฟอร์มการคัดกรองของบริษัทภายนอก

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

 

ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อขอรับการอนุญาตที่ถูกต้องและดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

**ในกรณีที่ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้ขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อที่อีเมล:  privacy.mi@hexagon.com                        

สำหรับผู้พำนักอยู่ในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เช่น แคนาดา (กลุ่มองค์กรการค้า) นิวซีแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับภายในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งการถ่ายโอนไปยังประเทศเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่

โดยเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เช่น ออสเตรเลีย บราซิล ชิลี จีน โคลัมเบีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา ซึ่งอาจมีระดับการคุ้มครองที่ต่ำกว่าภายในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศเหล่านี้ Hexagon Manufacturing Intelligence จะใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อรับรองว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อสัญญามาตรฐานต่างๆ ได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

สำหรับผู้พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ของส่วนนี้คือเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)   

โดยข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ อธิบาย มีความสามารถที่สมเหตุสมผลในการเชื่อมโยง หรือสามารถเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลกับครัวเรือนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

เราไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทภายนอก 

คุณมีสิทธิ์ใดบ้าง

คุณมีสิทธิ์ที่จะรับทราบว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างเกี่ยวกับคุณ คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และคุณสามารถขอให้เราจัดเตรียมสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณได้  คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ และคุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางกรณี คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย การจำกัดหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งผลให้ Hexagon Manufacturing Intelligence ไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อคุณได้ คุณยังมีสิทธิ์ร้องขอให้โอนย้ายข้อมูล โดยที่เราจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกมาในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้และถ่ายโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น Hexagon Manufacturing Intelligence อาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอจากคุณสำหรับการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการโอนย้ายข้อมูลเสมอไป โดยพฤติการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น การใช้สิทธิ์ในเสรีภาพด้านการแสดงออกและข้อมูล การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก หรือการประมวลผลสำหรับการสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย สามารถเป็นเหตุผลสนับสนุนในการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมโดย Hexagon Manufacturing Intelligence ได้  Hexagon Manufacturing Intelligence จะประเมินความถูกต้องตามกฎหมายของคำขอ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจและการให้เหตุผลของ Hexagon Manufacturing Intelligence  ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผล ในกรณีที่คุณเพิกถอนความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นอย่างยิ่ง) จะได้รับการเก็บรักษาไว้ในรายการ "ห้ามติดต่อ" ของเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ โปรดติดต่อเราได้ที่อีเมล: privacy.mi@hexagon.com.

ข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียน

หากคุณมีข้อโต้แย้งหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้สำหรับการเยียวยาดังกล่าว

ตัวตนของเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้ที่: privacy.mi@hexagon.com

ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การอ้างอิงถึง Hexagon Group หมายถึง Hexagon AB ซึ่งมีหมายเลขจดทะเบียนบริษัทในสวีเดน 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 สต็อกโฮล์ม, สวีเดน (hexagon.com) บริษัทสาขาและกิจการร่วมค้าที่มีการควบคุมของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Hexagon Manufacturing Intelligence ดำเนินงานภายในโครงสร้างแบบเมตริกซ์/แผนก และการอ้างอิงถึงบริษัทดังกล่าวหมายถึง Hexagon Metrology AB ซึ่งเป็นบริษัทสาขาและกิจการร่วมค้าที่มีการควบคุม โดยบริษัทเหล่านี้คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงหมายความว่าตำแหน่งที่ตั้งและความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณกับ Hexagon Manufacturing Intelligence มีความสำคัญในการพิจารณาผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแง่ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Hexagon Group

เมื่อส่งคำขอต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัว คุณจะได้รับรายละเอียดทั้งหมดของผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน Hexagon Group ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราจะระบุชื่อและรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2022