Special Offers

From time to time, Hexagon Manufacturing Intelligence will release special offers.  Available offers are shown below.

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด