การต้อนรับความแตกต่าง

เรามีพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติทำงานกับเรา ดังนั้น การต้อนรับความแตกต่างจึงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญต่อบริษัทของเราอย่างมาก

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428

ที่ Hexagon Manufacturing Intelligence เราคือธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลาย เราไม่ได้หมายถึงแค่ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีผลกระทบต่อโลก แต่รวมไปถึงพนักงานของเรา เราต้องการมั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพราะมันคือหัวใจหลักของปรัชญาการพัฒนาอาชีพของเรา นั่นคือ การช่วยให้พนักงานไปถึงที่ที่พวกเขาอยากไป และได้อยู่ในที่ที่พวกเขาต้องการ

การพัฒนาในอาชีพของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความสมัครใจส่วนบุคคล แนวทางการต้อนรับความแตกต่างของเรามีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง และทำทุกวันของพวกเขาให้ดีที่สุดกับอาชึพการทำงานที่ Hexagon

ความหลากหลายคือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และยอมรับว่าแต่ละคนมีประสบการณ์และทักษะที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกคนยังสามารถมีส่วนร่วมที่จะทำให้สถานที่ทำงาน มีประสิทธิผลได้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ความหลากหลายทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและมุมมองที่แตกต่างกัน สำหรับเรา การต้อนรับคือการสร้างบรรยากาศจากการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อลดความแตกต่างและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและมั่นใจกับการทำงานของตัวเองยิ่งขึ้น

พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม โดยไม่คำนึงถึงเพศ ศาสนา ความเชื่อ อายุ สถานภาพ การสมรส การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร เพศ ภาวะทุพพลภาพ หรือเชื้อชาติ สิ่งเหล่านี้จะถูกสังเกตตลอดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมถึง ตลอดการเดินทางของพนักงานทุกคนในบริษัท และ ด้านอื่นๆของการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท

เรามั่นใจว่าองค์กรของเราปราศจากการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความแตกต่างโดย:

  • ค้นหาความหลากหลายในกระบวนการรับสมัคร
  • ยอมรับวันหยุดพิเศษและกิจกรรม
  • การฝึกอบรมวัฒนธรรมเพื่อช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมงานทั่วโลกของเรา
  • สร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับคนพิการ
  • ทุกเสียงจะถูกส่งต่อ เราเปิดโอกาสให้พนักงานได้ถามคำถามกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกๆไตรมาส
  • ส่งเสริมความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อผลักดันผลกำไรและความคิดสร้างสรรค์
  • พิจารณาคำขอ ความยืดหยุ่นในการทำงาน และ การแบ่งปันงานต่างๆ
  • รับรู้และปลูกฝังความแตกต่างและการมีส่วนร่วมของบุคคล ในขณะที่เสียงของพนักงานทุกคนอยู่ภายใต้เสียงของ Hexagon ที่เป็นหนึ่งเดียว