ค่านิยมองค์กร

Hexagon ใช้ค่านิยมหลักหกข้อเป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร