Privacy Statement

Hexagon Manufacturing Intelligence, (”vi” eller ”oss” eller ”vår”) respekterar din integritet. Vi bearbetar personuppgifter säkert och följer tillämpliga lagar för dataskydd. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig åtkomst. Antalet personer med åtkomst till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer som är kopplade till oss som behöver bearbeta dina personuppgifter i enlighet med syftena nedan får åtkomst till dina personuppgifter.

De data vi samlar in om dig.

Personuppgifter innebär all information som direkt eller indirekt relaterar till en identifierbar individ.

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig enligt följande:

 • Identitetsdata omfattar förnamn, namn vid födseln, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum, kön, video-, ljud och fotografiska data.
 • Kontaktdata kontaktuppgifter som arbetsplats, e-postadresser och telefonnummer.
 • Ekonomiska data omfattar information om bankkonto och betalkort.
 • Transaktionsdata omfattar information om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt av oss.
 • Tekniska data omfattar IP-adress (internetprotokolladress), din inloggningsdata, webbläsartyp och -version, tidszoninställningar och plats, typer och versioner av plugin-program till webbläsaren, operativsystem och plattformsnätverk och enhetsidentifikation och övrig teknik på de enheter du använder för att få åtkomst till vår webbplats eller våra produkter.
 • Profildata omfattar biografisk information om dig, som kan innehålla uppgifter om din närvaro på sociala medier, din jobbtitel/-roll, inköp och beställningar som du har gjort, dina intressen, preferenser, feedback och svar på undersökningar.
 • Användningsdata omfattar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata innehåller dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

  Vi samlar inte in några specialkategorier för personuppgifter om dig (det omfattar information om din ras eller etnicitet, religiös eller filosofisk tro, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, arbetstagarorganisationer, information om din hälsa och genetiska data). Vi samlar heller inte in någon information om brottmålsdomar och brott.

  Det finns olika rättsliga grunder som vi kan förlita oss på, beroende på vilka personuppgifter vi bearbetar och varför. De rättsliga grunder vi förlitar oss på är:

 • Medgivande: När du har gett oss tydligt och explicit medgivande för oss för att bearbeta dina personuppgifter för ett visst syfte.
 • Avtal: När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för ett avtal vi ska skriva eller har ingått med dig, eller för att du har bett oss att vidta specifika åtgärder innan vi sluter ett avtal.
 • Berättigat intresse: När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för oss för att uppfylla ett legitimt affärssyfte eller ett legitimt affärssyfte för tredje part (såvida det inte finns en god anledning att skydda dina personuppgifter, vilket åsidosätter vårt berättigade intresse).
 • Rättslig skyldighet: När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för oss för att följa lagen (ej inklusive avtalsenliga skyldigheter).

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, däribland via:

Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitets-, kontakt- och ekonomiska data genom att fylla i formulär eller genom att kontakta oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Det omfattar personuppgifter du anger när, bland annat, du besöker någon av våra kontor, du söker produkter eller tjänster, prenumererar på våra produkter eller tjänster, registrerar dig på vår webbplats för att begära marknadsföringsinformation från oss, förse våra representanter med ditt visitkort, ge oss feedback eller kontakta oss.

Automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med våra webbplatser eller produkter kan vi automatiskt komma att samla in kontakt- och tekniska data. Vi samlar in denna information via cookies och andra tekniker som programvaror för piratkopiering och licensefterlevnad.

Tredje parter eller officiellt tillgängliga källor. Vi kan hämta personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:

•  Tekniska data: från analysleverantörer.

•  Kontakt-, ekonomiska och transaktionsdata: från leverantörer av tekniska tjänster och betaltjänster.

•  Identitets- och kontaktdata: från datamäklare eller sammanställare.

•  Identitets- och kontaktdata: från offentligt tillgängliga källor.

Vi kan förlita oss på en eller flera av källorna till personuppgifter som beskrivs ovan.

Hur vi bearbetar dina personuppgifter

Avtalsenliga skyldigheter:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Ekonomiska data
 • Transaktionsdata
 • Tekniska data
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Syftena med bearbetningen

Uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot ditt företag, t.ex. registrera dig som ny kund, skicka offerter, beställningsadministration, tillhandahållande av produkter och tjänster till eller från ditt företag, fakturera ditt företag eller betala ett företags faktura, meddela dig om ändringar i våra villkor, svara på dina tjänsteförfrågningar, hålla i möten på dina kontor osv.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Avtal
 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

 

Vi kommer att dela dina personuppgifter med företag inom Hexagon-koncernen.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och affärspartner och juridiska ombud som utför tjänster för vår räkning, som leverantörer av lösningar för kundrelationshantering.

Kvarhållningsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge affärsrelationen med ditt företag existerar.

Vi behåller och använder dina uppgifter under tillämpliga lagstadgade preskriptionstider och enligt nödvändighet för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa konflikter och tillämpa avtal.

                         

Marknadsföring:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Transaktionsdata
 • Tekniska data
 • Profildata
 • Användningsdata
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Syftena med bearbetningen

För att leverera relevant webbplatsinnehåll. Informera dig via vilket medel som helst (inklusive via e-post, telefon, sms, sociala medier eller personligen) om våra produkter, tjänster, publikationer och händelser vi tror kan vara av intresse för dig och ditt företag, baserat på tidigare inköp och visat intresse för våra produkter.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Medgivande
 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

 

Vi kommer att dela dina personuppgifter med företag inom Hexagon-koncernen.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och affärspartner och juridiska ombud som utför tjänster för vår räkning, som leverantörer av marknadsföringslösningar.

Kvarhållningsperiod

Vi bearbetar dina personuppgifter såvida du inte har avanmält bearbetning i direkta marknadsföringssyften.

 

Kundrekommendationer, -kommentarer och -recensioner:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Tekniska data
 • Profildata
 • Marknadsförings- och kommunikation

Syftena med bearbetningen

Bearbetningen krävs i syfte att tillhandahålla recensioner för vår kundbas som stöd eller övrigt, för våra produkter, tjänster och mjukvara.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Medgivande

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

Individer som har åtkomst till någon marknadsföringskanal från antingen Hexagon Manufacturing Intelligence eller utanför Hexagon Manufacturing Intelligence.

Kvarhållningsperiod

Så länge som det är nödvändigt såvida du inte återkallar ditt medgivande till bearbetningen.

 

Rekrytering:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Profildata
 • Tekniska data
 • Även anställningsinformation, bakgrundsinformation och annan information i din ansökan som du väljer att dela med oss.

Syftena med bearbetningen

För att överväga din ansökan när det gäller en roll du har sökt.

För att överväga din ansökan för andra roller, inklusive framtida jobbmöjligheter (såvida du inte har sagt till oss att du inte vill att vi behåller din information i sådana syften).

För att kommunicera med dig kring rekryteringsprocessen.

För att förbättra information vi får av dig med information som hämtas från dataleverantörer från tredje part.

Allmän HR-administration och hantering (om du blir anställd).

Utförande av nöjdhetsundersökningar.

Analys och utvärdering av din ansökan, däribland verifiering av anställningsreferenser och bakgrundskontroller.

Efterlevnad av bolagsstyrning och juridiska krav.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Avtal
 • Medgivande
 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

HR-team, och andra medarbetare och tjänsteleverantörer från tredje part som är involverade i eller stöder rekryteringsprocessen.

 

Vi kan även komma att avslöja dina personuppgifter till tredje parter om det är nödvändigt för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, eller för etablering, utövande eller försvar av våra juridiska rättigheter.

Kvarhållningsperiod

 

Vi behåller uppgifterna enligt tillämpliga lagstadgade skyldigheter i tolv månader efter att positionen har tillsatts såvida du inte begär något annat, och aldrig mer än en period på 24 månader.

 

För att administrera, förbättra och skydda vår verksamhet, våra webbplatser, produkter och tjänster:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Tekniska data
 • Profildata
 • Användningsdata

Syftena med bearbetningen

Bearbetningen krävs i syfte att förbättra våra produkter och kundupplevelser, som omfattar felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och drift för data.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

Individer som har åtkomst till någon Hexagon Manufacturing Intelligence-marknadsföringskanal. Individer som använder våra produkter.

Kvarhållningsperiod

Så länge det behövs, såvida du inte invänder mot bearbetningen och invändningen åsidosätter ditt berättigade intresse.

 

Piratkopiering och licensefterlevnad:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Tekniska data
 • Transaktionsdata
 • Profildata
 • Användningsdata

Syftena med bearbetningen

För att verifiera användarefterlevnad av villkoren i det tillämpliga licensavtalet, identifiera obehörig användning och obehöriga användare av mjukvara och på annat sätt skydda och tillämpa immateriella rättigheter.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

 

Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra närstående företag, samt våra (och våra närstående företags) entreprenörer (däribland kanalpartner), representanter, efterträdare och utsedda, i anslutning till vår (och våra närstående företags) licensefterlevnad och insatser mot piratkopiering, som att dela data med leverantörer av teknik mot piratkopiering, samt juridiska bolag och andra partner inom brottsbekämpning. och tjänsteleverantörer som ansvarar för att skydda och verkställa våra immateriella rättigheter.

Kvarhållningsperiod

 

Så länge det är nödvändigt för att verifiera licensefterlevnad, identifiera obehörig användning och obehöriga användare av vår mjukvara, och på annat sätt skydda och verkställa våra immateriella rättigheter.

 

Regelefterlevnad:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Profildata

Syftena med bearbetningen

För att utföra kundgranskning för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter, enbart för att tillhandahålla produkter och tjänster till dem som är juridiskt behöriga att ta emot sådana produkter och tjänster. För att tillhandahålla information till sådana myndigheter som kräver detta för att vi ska kunna skydda nödvändiga behörigheter för att fortsätta med får affärsverksamhet.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Berättigat intresse
 • Rättslig skyldighet

Mottagare (eller kategorier för mottagare) av personuppgifterna

Vi kan komma att dela dina uppgifter med de statliga myndigheter som kräver denna information eller granskningsplattformar från tredje part.

Kvarhållningsperiod

 

Så länge det är nödvändigt för att erhålla korrekta auktoriseringar och leverera produkten eller tjänsten.

 

**Där Hexagon Manufacturing Intelligence har sökt ditt medgivande till bearbetning av dina personuppgifter kan du återkalla ditt medgivande när som helst genom att kontakta e-post:  privacy.mi@hexagon.com.                        

ENDAST FÖR INVÅNARE INOM EU/EEA

Dina personliga uppgifter kan överföras till ett land utanför EU/EEA som Kanada (kommersiella organisationer), Nya Zeeland och Schweiz, som erbjuder liknande nivåer av skydd som inom EU/EEA. Öv erföringen till dessa länder baseras på adekvat beslut från EU.

Dina personuppgifter kan överföras till ett land utanför EU/EEA som Australien, Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Mexiko, Peru, Filippinerna, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, UAE, USA, Venezuela, som kan ha en lägre skyddsnivå än den som finns inom EU/EEA. När personuppgifter överförs till dessa länder använder Hexagon Manufacturing Intelligence standardavtalsklausuler som godkänts av EU för att garantera en tillräcklig nivå för skydd av dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna hittar du via följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

ENDAST FÖR INVÅNARE INOM EU/EEA

Syftet med detta avsnitt är att tillhandahålla information till invånare i Kalifornien enligt CCPA (California Consumer Protection Act).   

Personuppgifter omfattar även all information som identifierar, relaterat till, beskriver, är rimligen kapabel att associeras med, eller som rimligen skulle kunna kopplas, direkt eller indirekt, till ett hushåll. 

Vi säljer inte, och kommer inte att sälja, dina personuppgifter till tredje parter. 

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi bearbetar om dig. Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och du kan begära att vi ger dig en kopia av sådana uppgifter.  Du har rätt att få inkorrekta personuppgifter om dig korrigerade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot viss bearbetning av dina personuppgifter, och begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas. Begränsning eller borttagning av dina personuppgifter kan leda till att Hexagon Manufacturing Intelligence inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot dig. Du har också rätt att begära portabilitet för dina uppgifter. Då extraheras dina personuppgifter till ett maskinläsbart format och överförs till en annan registeransvarig. Hexagon Manufacturing Intelligence kanske inte alltid är skyldiga att uppfylla en begäran från dig om borttagning, begränsning, invändning eller uppgiftsportabilitet. Ytterligare omständigheter som utövandet av åsiktsfrihet och information, efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver bearbetning av EU eller medlemsstaternas lagstiftning eller bearbetning för etablering, utövande eller försvar av juridiska anspråk kan berättiga ytterligare bearbetning av Hexagon Manufacturing Intelligence.  Hexagon Manufacturing Intelligence utvärderar berättigandet för din begäran och informerar dig om Hexagon Manufacturing Intelligences beslut och resonemang.  När du har gett oss ditt medgivande att bearbeta dina personuppgifter kan du återkalla ditt medgivande när som helst utan förklaring. När du återkallar ditt medgivande behålls vissa personuppgifter (endast i den utsträckning som krävs) i vår lista över ”kontakta inte”.

Om du har frågor om hur vi bearbetar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-postadress: privacy.mi@hexagon.com.

Invändningar och klagomål

Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi bearbetar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet för dataskydd, där gällande lagar kan gottgöra dig.

Identitet för dataskyddsansvarig

Hexagon Manufacturing Intelligences dataskyddsansvariga kan kontaktas via: privacy.mi@hexagon.com

Identitet för registeransvarig

Referens till Hexagon-koncernen innebär Hexagon AB, svenskt företagsregistreringsnummer 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Stockholm, Sverige (hexagon.com), dess dotterbolag och kontrollerade gemensamma företag för dina personuppgifter.

Hexagon Manufacturing Intelligence drivs med en matris-/divisionsstruktur och referens till dem betyder Hexagon Metrology AB, dess dotterbolag och kontrollerade gemensamma företag. De är registeransvariga för dina personuppgifter. Således är din plats och din affärsrelation med Hexagon Manufacturing Intelligence viktig vid fastställande av relevanta registeransvariga vad gäller bearbetningen av dina personuppgifter inom Hexagon-koncernen.

På din begäran till den dataskyddsansvariga får du fullständig information om de relevanta registeransvariga inom Hexagon-koncernens som ansvarar för bearbetningen av dina personuppgifter. Vi tillhandahåller namn och kontaktuppgifter för den dataskyddsansvariga som utsetts av lämplig registeransvarig.

Denna integritetspolicy redigerades den 4 januari 2022.