Polityka

Prezes HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. świadomy znaczenia, jakie ma wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych dla realizacji świadczonych w spółce usług, podjął decyzję o doskonaleniu jakości tych usług i wdrożeniu oraz utrzymywaniu systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz zgodnego z wymaganiami innych dokumentów normatywnych, w tym dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji, a także potwierdzenie kompetencji Laboratorium Wzorcującego poprzez akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wyznaczone Kierownictwo Laboratorium ponosi odpowiedzialność za Laboratorium. Zobowiązuje się do prowadzenia działalności laboratoryjnej zgodnie z wymaganiami ww. normy. Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia bezstronności we wszystkich działaniach laboratoryjnych oraz zapewnienia poufności wszystkich posiadanych i pozyskiwanych informacji związanych z klientami Laboratorium, a także usługami dla nich wykonywanymi zarówno na miejscu, w siedzibie laboratorium jak też w siedzibie klienta.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje rozpatrywanie ryzyka oraz szans związanych z działalnością laboratoryjną w celu:

 • upewnienia się, że system zarządzania osiąga zamierzone rezultaty;
 • zwiększenia możliwości osiągania celów laboratorium;
 • zapobiegania lub minimalizowania niepożądanych wpływów i potencjalnych błędów w działalności laboratoryjnej;
 • osiągania doskonalenia.

Podstawowymi celami polityki Laboratorium Wzorcującego HEXAGON jest:

 1. świadczenie klientowi usług wzorcowania zapewniających ważność wyników oraz przydatność współrzędnościowego systemu pomiarowego do stosowania;
 2. utrzymywanie opinii kompetentnego, godnego zaufania, partnera dla klientów i innych stron zainteresowanych;
 3. zapewnienie personelowi Laboratorium Wzorcującego satysfakcji z pracy oraz warunków do rozwoju.

Polityka Laboratorium Wzorcującego HEXAGON i jej cele realizowane są poprzez:

 • stosowanie metod wzorcowania zgodnych z odpowiednimi normami krajowymi lub międzynarodowymi lub metod opisanych przez producenta współrzędnościowego systemu pomiarowego;
 • dobór metody wzorcowania do wykonania danej usługi w uzgodnieniu z klientem zlecającym tę usługę;
 • stosowanie odpowiedniego, do danej metody wzorcowania, wyposażenia pomiarowego;
 • skuteczne wykorzystanie wyposażenia pomiarowego, zapewniającego spójność z wzorcami krajowymi lub międzynarodowymi;
 • zatrudnianie personelu o właściwych kompetencjach i zapewnianie mu rozwoju, w szczególności w zakresie doskonalenia metod wzorcowania i zapewniania biegłości;
 • dokonywanie okresowych przeglądów systemu zarządzania .

Odpowiedzialnym za realizację polityki Laboratorium Wzorcującego jest Kierownik Laboratorium. Odpowiedzialnym za realizację polityki w odniesieniu do Pracowni jest Kierownik Pracowni. W realizację polityki zaangażowany jest cały personel laboratorium.