Privacy Statement

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence, ("my", "námi" nebo "naše") respektuje vaše soukromí. Zavazujeme se k bezpečnému zpracování osobních údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou nebo nezákonným přístupem. Počet osob s přístupem k vašim osobním údajům je omezen. K vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby spojené s námi, které potřebují zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s níže uvedenými účely.

Údaje, které o vás shromažďujeme.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se přímo či nepřímo vztahují k identifikovatelné osobě.

Můžeme o vás shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů, a to takto:

 • Údaje o totožnosti zahrnují jméno, rodné jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul, datum narození, pohlaví, video, audio a fotografické údaje.
 • Kontaktní údaje vaše kontaktní údaje, jako je pracoviště, e-mailová adresa a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.
 • Transakční údaje zahrnují údaje o platbách vám a od vás a další údaje o produktech a službách, které jste u nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platformu, identifikaci sítě a zařízení a další technologie na zařízeních, která používáte k přístupu na naše webové stránky nebo produkty.
 • Profilové údaje zahrnují vaše životopisné údaje, které mohou zahrnovat podrobnosti o vaší přítomnosti na sociálních sítích, vaší pracovní pozici/úloze, vámi uskutečněných nákupech nebo objednávkách, vašich zájmech, preferencích, zpětné vazbě a odpovědích na průzkumy.
 • Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby.
 • Údaje o marketingu a komunikaci zahrnují vaše preference pro zasílání marketingových sdělení od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

  Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu a genetické údaje). Neshromažďujeme ani žádné informace o odsouzeních za trestné činy a přestupky.

  V závislosti na tom, jaké osobní údaje zpracováváme a proč, můžeme vycházet z různých právních základů. Právní základy, o které se opíráme, jsou:

 • Souhlas: Pokud jste nám dali jasný a výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Smlouva: Pokud je naše použití vašich osobních údajů nezbytné pro smlouvu, kterou se chystáme uzavřít nebo jsme ji s vámi uzavřeli, nebo proto, že jste nás požádali, abychom před uzavřením smlouvy podnikli určité kroky.
 • Oprávněný zájem: Pokud je pro nás použití vašich osobních údajů nezbytné pro splnění oprávněného obchodního účelu nebo oprávněného obchodního účelu třetí strany (pokud neexistuje dobrý důvod pro ochranu vašich osobních údajů, který převažuje nad naším oprávněným zájmem).
 • Zákonná povinnost: Pokud je použití vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom mohli dodržovat zákony (s výjimkou smluvních závazků).

Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, včetně:

Přímé interakce. Své identifikační, kontaktní a finanční údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů, korespondenční poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak. Jedná se mimo jiné o osobní údaje, které nám poskytnete, pokud navštívíte některou z našich kanceláří, požádáte o naše produkty nebo služby, objednáte si naše produkty nebo služby, zaregistrujete se na našich webových stránkách a vyžádáte si od nás marketingové informace, poskytnete našim zástupcům svou vizitku, poskytnete nám zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete.

Automatizované technologie nebo interakce. Při vaší interakci s našimi webovými stránkami nebo produkty můžeme automaticky shromažďovat kontaktní a technické údaje. Tyto informace shromažďujeme pomocí souborů cookies a dalších technologií, jako je protipirátský software a softwarové licence.

Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získat od různých třetích stran, jak je uvedeno níže:

•  Technické údaje: od poskytovatelů analytických služeb.

•  Kontaktní, finanční a transakční údaje: od poskytovatelů technických a platebních služeb.

•  Totožnost a kontaktní údaje: od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.

•  Totožnost a kontaktní údaje: z veřejně dostupných zdrojů.

Můžeme se spoléhat na jeden nebo více výše popsaných zdrojů osobních údajů.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Smluvní závazky:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Finanční údaje
 • Transakční údaje
 • Technické údaje
 • Údaje o marketingu a komunikaci

Účely zpracování

Plnění našich smluvních závazků vůči vaší společnosti, např. registrace jako nového zákazníka, zasílání nabídek, správa objednávek, poskytování produktů a služeb vaší společnosti nebo od vaší společnosti, fakturace vaší společnosti nebo úhrada faktury společnosti, informování o změnách našich podmínek, reakce na vaše požadavky na služby, pořádání schůzek v našich kancelářích atd.

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva
 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi v rámci skupiny Hexagon.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s dodavateli, obchodními partnery a právními zástupci, kteří pro nás vykonávají služby, jako jsou poskytovatelé řešení pro řízení vztahů se zákazníky.

Doba uchovávání

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu trvání obchodního vztahu s vaší společností.

Vaše údaje budeme uchovávat a používat během příslušných zákonných promlčecích lhůt a v případě potřeby k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání smluv.

                         

Marketing:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Transakční údaje
 • Technické údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje o marketingu a komunikaci

Účely zpracování

Poskytování odpovídajícího obsahu webových stránek. Informovat vás jakýmkoli způsobem (včetně e-mailu, telefonu, textové zprávy, sociálních médií nebo osobně) o našich produktech, službách, publikacích a událostech, o kterých se domníváme, že by vás a vaši společnost mohly zajímat, a to na základě předchozích nákupů a projeveného zájmu o naše produkty.

Právní základ pro zpracování

 • Souhlas
 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi v rámci skupiny Hexagon.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s dodavateli, obchodními partnery a právními zástupci, kteří provádějí služby naším jménem, například s poskytovateli marketingových řešení.

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud zpracování pro účely přímého marketingu neodmítnete.

 

Zkušenosti, komentáře a recenze zákazníků:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o marketingu a komunikaci

Účely zpracování

Zpracování je nutné pro účely poskytování recenzí našich produktů, služeb a softwaru naší klientské základně v rámci podpory nebo z jiných důvodů.

Právní základ pro zpracování

 • Souhlas

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Osoby, které přistupují k jakémukoliv marketingovému kanálu buď v rámci Hexagon Manufacturing Intelligence, nebo mimo Hexagon Manufacturing Intelligence.

Doba uchovávání

Po dobu nezbytně nutnou, pokud svůj souhlas se zpracováním neodvoláte.

 

Nábor zaměstnanců:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Profilové údaje
 • Technické údaje
 • Také údaje o zaměstnání, informace o minulosti a všechny další informace v žádosti, které se nám rozhodnete sdělit.

Účely zpracování

Posouzení vaší žádosti v souvislosti s pracovním místem, o které jste se ucházeli.

Posouzení vaší žádosti o zaměstnání v souvislosti s dalšími pozicemi, včetně budoucích volných pracovních míst (pokud jste nám neřekli, že si nepřejete, abychom vaše údaje pro tyto účely uchovávali).

Komunikace s vámi v souvislosti s náborovým procesem.

Rozšíření informací, které od vás obdržíme, o informace získané od poskytovatelů údajů třetích stran.

Obecná správa a řízení lidských zdrojů (v případě, že se stanete zaměstnancem).

Provádění průzkumů spokojenosti.

Analýza a posouzení vaší žádosti, včetně ověření referencí o zaměstnání a prověření minulosti.

Dodržování požadavků na správu a řízení společnosti a právních požadavků.

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva
 • Souhlas
 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Personální týmy a další zaměstnanci a externí poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na náboru nebo jej podporují.

 

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit jiným třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich zákonných práv.

Doba uchovávání

 

Údaje budeme uchovávat v souladu s platnými zákonnými povinnostmi nebo po dobu 12 měsíců po obsazení pozice, pokud nám neurčíte jinak, a nikdy ne déle než 24 měsíců.

 

Ke správě, zlepšování a ochraně našeho podnikání, webových stránek, produktů a služeb:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o používání

Účely zpracování

Zpracování je nutné pro účely zlepšování našich produktů a zkušeností zákazníků, což zahrnuje řešení problémů, analýzu dat, testování, údržbu systému, podporu, reportování a hostování dat.

Právní základ pro zpracování

 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Osoby, které mají přístup k jakémukoli marketingovému kanálu Hexagon Manufacturing Intelligence. Jednotlivci, kteří používají naše produkty.

Doba uchovávání

Po dobu nezbytně nutnou, pokud nevznesete námitku proti zpracování a tato námitka nepřeváží nad naším oprávněným zájmem.

 

Ochrana proti pirátství a licenční ujednání:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje
 • Transakční údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o používání

Účely zpracování

Ověření, zda uživatelé dodržují podmínky příslušné licenční smlouvy, identifikace neoprávněného používání a uživatelů softwaru a další ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví.

Právní základ pro zpracování

 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

 

Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, jakož i s našimi (a přidruženými) smluvními partnery (včetně obchodních partnerů), zástupci, nástupci a postupníky v souvislosti s našimi (a přidruženými) snahami o dodržování licencí a bojem proti pirátství, jako je sdílení údajů s dodavateli protipirátských technologií, jakož i s právními firmami a dalšími partnery a poskytovateli služeb odpovědnými za ochranu a vymáhání našich práv duševního vlastnictví.

Doba uchovávání

 

Po dobu nezbytně nutnou k ověření souladu s licencí, identifikaci neoprávněného použití a uživatelů našeho softwaru a k jiné ochraně a prosazování našich práv duševního vlastnictví.

 

Dodržování právních předpisů:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Profilové údaje

Účely zpracování

Prověřování zákazníků, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti a poskytovat produkty a služby pouze těm, kteří mají zákonné povolení takové produkty a služby přijímat. Poskytování informací orgánům, které to vyžadují, abychom mohli získat potřebná povolení k pokračování naší obchodní činnosti.

Právní základ pro zpracování

 • Oprávněný zájem
 • Zákonná povinnost

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše údaje můžeme sdílet s těmi státními orgány, které tyto informace vyžadují, nebo s platformami třetích stran pro prověřování.

Doba uchovávání

 

Po dobu nezbytně nutnou k získání příslušných povolení a k dodání výrobku nebo služby.

 

**Pokud společnost Hexagon Manufacturing Intelligence požádala o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu:  privacy.mi@hexagon.com.                        

POUZE PRO REZIDENTY EU/EHP

Vaše osobní údaje mohou být předány do země mimo EU/EHP, jako je např. Kanada (komerční organizace), Nový Zéland a Švýcarsko, které poskytují podobnou úroveň ochrany jako v EU/EHP. Přesun do těchto zemí je založen na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Vaše osobní údaje mohou být předány do země mimo EU/EHP, například do Austrálie, Brazílie, Chile, Číny, Kolumbie, Hongkongu, Indie, Indonésie, Japonska, Malajsie, Mexika, Peru, Filipín, Ruska, Singapuru, Jižní Afriky, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Thajska, Spojených arabských emirátů, Spojených států a Venezuely, kde může být úroveň ochrany nižší než v EU/EHP. Při předávání osobních údajů do těchto zemí Hexagon Manufacturing Intelligence používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, aby zajistila dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Standardní smluvní doložky naleznete na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

POUZE PRO REZIDENTY KALIFORNIE 

Účelem této části je poskytnout rezidentům Kalifornie informace podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele (CCPA).   

Osobní údaje zahrnují také veškeré informace, které identifikují, vztahují se k domácnosti, popisují ji, lze je s ní rozumně spojit nebo by mohly být rozumně spojeny, přímo či nepřímo, s domácností. 

Vaše osobní údaje neprodáváme a nebudeme prodávat třetím stranám. 

Jaká máte práva?

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a můžete nás požádat, abychom vám poskytli kopii těchto údajů.  Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a v některých případech můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Máte také právo vznést námitku proti určitému zpracování vašich osobních údajů a požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno. Omezení nebo vymazání vašich osobních údajů může mít za následek, že společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nebude schopna plnit své závazky vůči vám. Máte také právo požádat o přenositelnost údajů, kdy by vaše osobní údaje byly získány ve strojově čitelném formátu a předány jinému správci. Hexagon Manufacturing Intelligence nemusí být vždy povinna vyhovět vaší žádosti o výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů. Další okolnosti, jako je výkon práva na svobodu projevu a informací, splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, nebo zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, mohou odůvodnit další zpracování společností Hexagon Manufacturing Intelligence.  Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence posoudí oprávněnost vaší žádosti a bude vás informovat o rozhodnutí společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence a jeho odůvodnění.  Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, budou některé osobní údaje (pouze v nezbytně nutném rozsahu) uchovávány na našem seznamu "nekontaktovat".

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: privacy.mi@hexagon.com.

Námitky a stížnosti

Pokud máte námitky nebo stížnosti na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud to příslušné zákony umožňují.

Totožnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence můžete kontaktovat na adrese: privacy.mi@hexagon.com

Totožnost správce

Odkaz na Hexagon Group znamená, že Hexagon AB, švédské registrační číslo společnosti 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Stockholm, Švédsko (hexagon.com), její dceřiné společnosti a kontrolované společné podniky jsou správci vašich osobních údajů.

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence působí v rámci maticové / divizní struktury a odkaz na ni znamená společnost Hexagon Metrology AB, její dceřiné společnosti a kontrolované společné podniky. Ty jsou správci vašich osobních údajů. Z toho vyplývá, že vaše umístění a váš obchodní vztah se společností Hexagon Manufacturing Intelligence jsou zásadní pro určení příslušného správce (správců) z hlediska zpracování vašich osobních údajů v rámci Hexagon Group.

Na základě vaší žádosti podané pověřenci pro ochranu osobních údajů vám budou poskytnuty úplné údaje o příslušném správci (správcích) v rámci skupiny Hexagon, který (kteří) je (jsou) odpovědný (odpovědní) za zpracování vašich osobních údajů. Poskytneme jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud jej příslušný správce jmenoval.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno 4. ledna 2022.